Page 5 - Rotary handboek 2017-2018 D1580
P. 5
ROTARY BEGINSELEN
ROTARy dOCTORS NedeRLANd
Het doel van Rotary Doctors is (tand)artsen en medisch specialisten uit te zenden naar gebieden waar medische voorzieningen tekort schieten, om daar zieken te behandelen, voorlichting te geven en lokaal personeel op te leiden. Uitgangspunt hierbij is, dat een gebied veilig en stabiel is en dat het project na verloop van een aantal jaren wordt overgedragen aan de lokale gemeenschap.
Speerpunten van het werk van Rotary Doctors zijn onder andere het terugdringen van hIV, malaria, kindersterfte en moedersterfte. Jaarlijks worden er ruim 50.000 patiënten behandeld, waarvan 20.000 kinderen.
Rotary Doctors Nederland is een vrijwilligersorganisatie, waarbij niemand een honorarium ontvangt. de uitgezonden artsen hoeven zelf geen lid van Rotary te zijn. Zij krijgen de reiskosten vergoed, een symbolische vergoeding (€ 250 voor 6 weken) voor lokale kosten en er wordt voor onderdak gezorgd. alle andere kosten, inclusief eventuele vervanging in Nederland, worden door hen zelf betaald.
Stichting Rotary Doctors is ANBI erkend en afhankelijk van giften van de Rotaryclubs (doel jaarlijks € 10 per lid). Rotary Doctors geven in dat kader graag presentaties op de Rotary club. De Stichting ondersteunt de clubs desgewenst bij het aanvragen van Grants voor sponsorprojecten van
de Rotary Doctors.
http://www.rotarydoctors.nl/
VOCATIONAL SeRVICe
Binnen Vocational Service staat de vraag centraal: Hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maat- schappelijke problematiek via de classi catie in de club herkenbaar wordt.
Door de diversiteit van classi caties binnen de club kunnen Rotarians zich over uiteenlopende onder- werpen een mening vormen. Door uitwisseling van beroepservaringen kunnen leden elkaar beter leren kennen en een duidelijkere visie krijgen op hun eigen doen en laten en dat van anderen.
In de clubs wordt vaak aan deze avenue aandacht besteed door het houden van beroeps/bedrijfs- praatjes en bedrijfsbezoeken. Maar Vocational Service is meer dan enkel te horen hoe een bedrijf in elkaar steekt of een beroep werkt. Vocational Service is ook gericht op het individu als beroeps- beoefenaar. Wat zijn de dilemma’s, welke keuzen worden gemaakt en waarom? Volgens welke normen en waarden en hoe verhouden die zich tot de samenleving?
Naast de beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken en classi catiespeeches valt ook het levensbericht onder Vocational Service. In het levensbericht gaat het om de persoon zelf, over zijn/haar gezinsachtergrond, persoonlijke levenservaringen en ups en downs. Levensberichten worden niet
in de weekberichten opgenomen en hebben een vertrouwelijk karakter. Daarom kunnen gasten niet bij een levensbericht aanwezig zijn.
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/569
VOCATIONAL TRAINING TeAmS
Een relatief nieuw programma van de Rotary Foundation is Vocational training teams, afgekort Vtt. dit vervangt de Group Study Exchanges (GSE) . Bij een VTT worden vocational, community en international service gecombineerd. Een team van professionals wordt uitgezonden of ontvangen om binnen hun beroepsgebied hun kennis en vaardigheden uit te dragen of te versterken.
de teameisen:
• Rotarians en niet-Rotarians. • Geen leeftijdsgrens.
• Minimaal drie leden.
• Deskundig.
Enkele voorbeelden van Vocational Training Teams:
drugsbestrijding Een team australische hulpverleners komt naar Nederland om kennis te nemen van de Nederlandse aanpak. Ziektepreventie en bestrijding Een team Nederlandse gezondheids- werkers richt een kliniek in voor Fistelgenezing in Kenia. Watervoorziening Een team Nederlandse waterdeskundigen begeleidt de bouw, de exploitatie van waterputten en verzorgt hierbij het goede gebruik en de gezondheidsvoorlichting in Kameroen. Basiseducatie Een team Nederlandse leraren en andere deskundigen richt een school in, met een lesprogramma en een opleiding voor lokale leraren in een ontwikkelingsland.
http://www.rotary.org/myrotary/en/document/9526


   3   4   5   6   7