Page 3 - Rotary handboek 2017-2018 D1580
P. 3
ROTARy beGINSeLeN
GeSChIedeNIS VAN ROTARy
Op 23 februari 1905 kwamen
Paul Harris (een jonge advocaat)
en drie vrienden (een kleermaker,
een kolenhandelaar en een mijn-
ingenieur) samen in een klein
bureau in Chicago. Het doel van
de eerste Rotaryclub was zeer
eenvoudig, met name vriendschap
en uitwisseling van beroepserva-
ring onder zakenlui. De nieuwe
club verwierf snel bekendheid en spoedig traden ook andere zakenlieden toe. De naam ‘Rotary’ werd gekozen tijdens een van de eerste vergaderingen omdat de leden roulerend samenkwamen op elkaars werkplek. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn.
Eind 1905 telde RC Chicago dertig leden. Drie jaar later werd in San Francisco een tweede club opgericht. Het eerste Rotarycongres vond plaats in augustus
1910 in het Congress hotel in Chicago. De Nationale Vereniging van Rotaryclubs (zestien clubs) werd toen opgericht onder het voorzitterschap van Paul Harris. In 1912 kreeg Rotary een internationaal karakter, de naam ‘Rotary International’ werd in 1922 aangenomen.
keRNWAARde, dOeL eN mISSIe VAN ROTARy
Kernwaarde
Rotary is een wereldwijd netwerk van geïnspireerde individuen die hun passie vertalen naar relevante maatschappelijke doelen om het leven in samenlevingen te verbeteren.
Doel
Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:
• hetbeterlerenkennenvananderenalseengelegenheid tot dienstvaardigheid
• detoepassingvanhogeethischenormeninbedrijfen beroep, de erkenning van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere Rotarian van zijn beroep als middel om de maatschappij te dienen
• detoepassingvanhetideaalvandienstvaardigheid door iedere Rotarian in zijn persoonlijk, zakelijk en maatschappelijk leven
Na tien jaar was Rotary zo groot geworden (200 clubs en meer dan 20.000 leden) dat een verdeling in districten zich opdrong. De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in 1923 opgericht, al binnen vier maanden gevolgd door RC Utrecht. In 1925 werd Nederland het 59e district van RI.
Naarmate Rotary vooruitgaat, evolueert haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maat- schappelijke dienstverlening. Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedsel- pakketten. In 1913 zamelden de vijftig toen bestaande Rotaryclubs 25.000 USD in voor de slachto ers van een overstromingsramp in de Verenigde Staten.
De Rotary Foundation van Rotary International (afgekort RI)  nanciert de meeste Rotaryhulpacties voor betere opvoeding, betere internationale verstand- houding en meer vrede.
De Rotary Foundation ontstond
honderd jaar geleden in 1917
en draait volledig op giften.
https://www.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/history
• internationaalbegrip,goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.
Missie
Rotary biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaarindewereld,bevordertgoodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke,professioneleenmaat- schappelijke leiders.
https://www.rotary.org/myrotary/en/guiding- principles
ROTARY BEGINSELEN
Paul Harris
4-WAy TeST
Een praktische leidraad voor alle menselijke relaties, bestaande uit vier eenvoudige vragen over de dingen die we als Rotarian denken, zeggen of doen:
1. Is het waar?
2. Is het billijk voor alle
betrokkenen?
3. Bevordert het
onderling vertrou-
wen en vriendschap?
4. Komt het alle
betrokkenen ten goede?
3


   1   2   3   4   5