Page 5 - gooizaken12
P. 5
Door Yvette Geerts
GooisForum wil ondernemers en netwerken met elkaar verbinden
GOOI en VECHTSTREEK - Het GooisForum, opgericht door ondernemer Dirk-Jan Weijers, wil met onder meer de jaarlijkse Gooise Ondernemersavond en een forum op LinkedIn ondernemers vanuit verschillende netwerken met elkaar verbinden. GooiZaken sprak met Dirk-Jan Weijers na afloop van de 2e succesvolle ondernemersavond eind november.
GooisForum oprichter Dirk-Jan Weijers
Geslaagde avond
Weijers is meer dan tevreden over deze 2e Gooise Ondernemersavond, waar hij namens de VVD Gooise Meren het initiatief voor nam. Naast het hogere aan- tal deelnemers (90 ten opzichte van 70 vorig jaar) wa- ren ook de discussies veelzijdige en inhoudelijk sterk. “Ondernemers, maar ook politici vanuit verschillende geledingen hebben met elkaar gesproken over inhoud!” Er waren daarvoor tal van ronde tafel sessies met on- derwerpen die de verschillende ondernemersgroepen raken. Weijers noemt een aantal voorbeelden: City- marketing, Economic Board Gooi & Vechtstreek, Zelf- standig: Samen bereik je meer en Online Branding. De organisatie koos ook dit keer bewust voor ronde tafels. Aan ronde tafels ontstaat een levendige discussie en het dient ook nog een van de subdoelen van het Goois- Forum: netwerken,” aldus Weijers. “Wanneer je met 10 mensen aan een ronde tafel zit ontstaat er een ander soort contact dan wanneer je iedereen in een theater- opstelling zet.” De ronde tafel sessies werden afgeslo- ten met een plenaire sessie waarbij de tafelvoorzitters de uitkomsten per tafel presenteerden.
Zorgen bij ondernemers over harmonisatie beleid fusiegemeenten
De belangrijkste punten van de avond op een rij:
• Op gemeentelijk niveau kwamen vooral lokale issues naar voren. Ondernemers maken zich zorgen over de harmonisatie van het beleid van de verschillende ge- meentes als gevolg van het fusieproces van de ge-
meente Naarden, Bussum en Muiden.
• Gooise ondernemers blijken weinig gebruik te maken van online adverteren. Meest gebruikte Social media zijn Facebook, LinkedIn en Twitter
• MKB-ondernemers zien graag versterking van sa- menwerking op lokaal niveau. Aansluiten bij een gro- ter verband, bijvoorbeeld landelijk is niet aan de orde, dat druist in tegen keuze voor zelfstandigheid.
• De Economic Board, het bestaan en haar doel, was vrij onbekend bij veel ondernemers, terwijl de Board juist is opgericht om vooral om de juiste economische omstandigheden te creëren en ook het Gooi, in het verleden een belangrijke toeristische trekpleister, ook vanuit die invalshoek weer op de kaart te zetten.
Rol politiek
De aanwezige politici, naast de drie wethouders van economische zaken van de gemeenten Naarden, Bus- sum en Muiden was ook de provincie vertegenwoordigd door Petra van Hartskamp (lid VVD Statenfractie Noord Holland). Zij hadden zich een duidelijk doel gesteld: luis- teren, luisteren en luisteren. “De politiek als spons, niet als zender,” aldus Weijers.
GooisForum als platform
Veel ondernemers blijven in hun eigen netwerken ‘han- gen’ en zijn verbonden aan elkaar door het gezamen- lijke belang. Detaillisten, fabrikanten, zzp’ers, ze heb- ben allemaal hun eigen kringetje. Weijers is van mening dat het voor alle partijen voordeel oplevert als ze ook buiten hun eigen netwerken contacten zoeken. Al die ‘gesloten kringen’ wil hij met elkaar verbinden omdat ondernemers met verschillende achtergronden elkaar wel degelijk wat te bieden hebben. “Voor de Gooise On- dernemersavond bijvoorbeeld hebben we de besturen van de ondernemersverenigingen allemaal persoonlijk benaderd”, aldus Weijers.
Het enthousiasme en de gedrevenheid straalt van We- ijers af als hij zijn plannen voor het Goois Forum met GooiZaken deelt. “GooisForum.nl en de LinkedIn-groep GooisForum, moeten een platform worden van alle net- werkactiviteiten en seminars in de Gooi en Vechtstreek. Doel is om ervoor te zorgen dat de Gooi en Vechtstreek als regio voor professionals aantrekkelijker wordt door kennis te delen tussen alle professionals. Of dit nou MKB-ondernemers zijn, zelfstandigen professionals (zp’ers) of professionals in loondienst zijn.
Het Gooi bijvoorbeeld kent landelijk een van de hoog- ste concentraties van zp’ers. Opvallend is echter dat de meeste activiteiten zich afspelen in Amsterdam en Utrecht terwijl er voor professionals voldoende basis is om lokaal tot vruchtbare samenwerking te komen. Het Gooi is een regio waar veel succesvolle professionals wonen en ook vaak werken. Wanneer je de regionale economie wilt versterken moet je daarbij aanhaken. Als regio is het aantrekkelijk om buiten de hectiek van bij- voorbeeld de Zuidas van Amsterdam te dienen als ont- moetingsplaats voor professionals.”
Op lange termijn en vanuit zijn eigen vakgebied (fi- nancieringsvraagstukken voor het MKB)wil Weijers het platform breder inzetten. Hij stelt dat het platform op den duur kan uitgroeien tot een crowdsourcing net- werk, waarbij ook vraag en aanbod van zowel diensten als kapitaal op elkaar aangesloten wordt. Wie meer wil weten over het GooisForum kan contact opnemen met Dirk-Jan Weijers via info@gooisforum.nl
Interview
December 2014 - Januari 2015
5
column
Van de Burgemeester
Pieter Broertjes
Ondernemen in de mediastad
Na drie-en-een-half jaar als burgemeester kan ik één punt gevaarloos maken: het woord ‘mediastad’ is ooit terecht toegevoegd aan de naam Hilversum. Op, maar vooral ook buiten het Mediapark gonst het dag en nacht van activiteiten. Honderden bedrijven en bedrijfjes produceren dagelijks honderdduizen- den uren radio en televisie, eindeloze hoeveelhe- den online content en - nog altijd - tienduizenden pagina’s kranten en tijdschriften. We lijken het wel eens te vergeten maar Hilversum is in media-tech- nisch opzicht het hart van Nederland.
Dat bleek mij laatst nog eens op bezoek in een van de meest markante bouwwerken van Hilversum, de ‘televisietoren’. Dat is een enorm complex, waarvan het binnenste doet denken aan James Bond-films: een immense zaal vol reusachtige schermen waar- op van alles en nog wat te volgen valt.
In die bunker wordt door KPN vrijwel elk televisie- en radiosignaal in Europa verstuurd en op kwaliteit gehouden, voor publieke en commerciële omroepen uit binnen- en buitenland. Indrukwekkend was dat, voor mij net zo spannend als de andere verhalen die Hilversumse ondernemers dagelijks met mij delen. Dat zijn natuurlijk lang niet alleen mediamensen. Zo raakte ik sterk onder de indruk van de onderne- mer die Hilversum on Ice bedacht. Een schaatsbaan, in het centrum van de stad, mooi verlicht en in barre dagen een sportief en feestelijk ontmoetingspunt voor jong en oud. Het ziet er geweldig uit, dankzij een reeks aan sponsors: hoofdzakelijk andere on- dernemers, die het belang van zo’n evenement her- kennen en zo de stad helpen leefbaar te houden. De ijsbaan ligt er, naast Theater Gooiland, dit jaar uitstekend bij en nu al weet ik: volgend jaar wordt het weer mooier.
Een ander voorbeeld: Studio Smaak: drie vrouwen die heerlijke taarten bakken en koffie en thee ver- zorgen. Begonnen, gestopt en opnieuw begonnen, met meer energie dan ooit. En nu ik het toch over eten en drinken heb: we mogen wel eens met zijn allen vaststellen dat Hilversum beschikt over een geweldig culinair stadshart, vol cafés en restau- rants die de moeite meer dan waard zijn, uitgebaat door mensen met werklust en een groot hart voor de stad. In het college heerst groot enthousiasme voor dit soort ondernemers - met of zonder hoge torens en futuristische zalen. Een gemeenschap ontwikkelt zich pas als mensen beginnen te ‘doen’. Plannen trekken, dromen realiseren, ambities waar- maken.
Dit college staat schouder aan schouder met on- dernemers, ook als hun ideeën een tikkeltje wild zijn en hun plannen groots. We kunnen, willen en zullen ondernemers helpen om hun visie gestalte te geven zodat hij naadloos gaat passen bij onze plannen voor de stad. Daarmee is natuurlijk niet elk ondernemingsplan bij voorbaat geslaagd. Maar elk plan is voor mij duizend keer waardevoller dan hele- maal geen plan. Ondernemend. Ook dat woord past goed bij Mediastad Hilversum.
Ik wens u allen veel fraaie plannen toe in 2015.
Drs. Pieter Broertjes Burgemeester van Hilversum


   3   4   5   6   7