Page 3 - gooizaken12
P. 3
December 2014 - Januari 2015
3
Criteria FD Gazellen
De FD Gazellen-ranglijst komt tot stand op basis van bekendgemaakte omzetcij- fers, gemeten over de laatste drie jaar. Bedrijven die 20% of meer aan omzet- groei realiseerden, in het laatste jaar geen negatief resultaat boekten, geen teruggang in omzet hebben gekend en financieel gezond zijn, mogen zich een jaar lang FD Gazelle 2014 noemen. FD Gazellen worden in drie categorieën ingedeeld: klein (omzet 100.000 tot 2 mln euro in 2011), middelgroot (omzet 2 mln tot 30 mln euro) en groot (30
mln euro of meer). De bedrijven met het hoogste groeicijfer in hun categorie worden onderscheiden met de prestigi- euze Gouden FD Gazellen Award.
De FD Gazellen Awards 2014 is een initiatief van Het Financieele Dagblad en Graydon Nederland, en wordt mede mogelijk gemaakt door ABN Amro, Mazars en Microsoft.
Colofon
Uitgever:
Ronald Schut, Commesso Media e-mail: info@gooizaken.nl www.gooizaken.nl
Redactie:
Yvette Geerts (hoofdredactie) Singel 105, 1402 NS Bussum T 06 27097438
e-mail: redactie@gooizaken.nl
Advertenties:
ContentMedia, Annemiek Beekhuiszen Erik van den IJssel
Gooierserf 254e, 1276 KZ Huizen
T 035-6982227/6982258
e-mail: adverteren@gooizaken.nl
Bladmanager:
Ronald Schut, Commesso Media T 06-20538513
e-mail: info@gooizaken.nl
Websites:
www.gooizakenwebsites.nl e-mail: info@gooizaken.nl
Vormgeving:
Studio Jacques Seignette
T. 035-621 60 39
e-mail: jacques@jacques-seignette.nl
Druk:
Rodi Rotatie
Verspreiding:
Per post.nl naar bedrijven volgens kwalitatieve database in het Gooi
en Vechtstreek. Oplage 11.000 ex. Gratis exemplaren worden ook via geselecteerde partners op afhaal- locaties aangeboden. Zie voor deze adressen www.gooizaken.nl en onder- aan deze colofon.
U kunt ook een exemplaar per email aanvragen via: info@gooizaken.nl. GooiZaken verschijnt 6x per jaar.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, internet of
op welke andere wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever. Bij de totstandkoming van GooiZaken is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. De uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
GooiZaken werkt milieuvriendelijk en verantwoord. Waterless Printing, ISO 14001 Grafimedia en KVGO.
GooiZaken is geproduceerd door Rodi Media BV onder gecontroleerde omstandigheden conform ISO 14001 Grafimedia getoetst door de SCCM, Certificaatnummer SCCM- MZ:2011.01.02
GooiZaken kunt u ook afhalen bij:
Almere, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein, Stadhuisplein 1
Amersfoort, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein, Printerweg 6
Baarn, Restaurant Vuur, Hilversumsestraatweg 4 Baarn, Het Groene Paviljoen,
Zandheuvelweg 7
Bussum, Bruna Bussum, Brinklaan 75A Bussum, Buro Bussum, Veerplein 106 Bussum, NH Hotel Jan Tabak,
Amersfoortsestraatweg 27 Hilversum, Van der Wal Zonwering,
Nieuwe Havenweg 5
Hilversum, Mediacentrum, Mediapark Hilversum, Regus, Olympia 1 a & b Huizen, Content Media, Gooierserf 254e Laren, Regus Plein 1945
Leusden, Landgoed ISVW, Dodeweg 8 Naarden, NH Hotel IJsselmeerweg 3
Award
Winnaar
Stad
Beschrijving
Omzet
FD Gazellen Top 100
Aeves
Bussum (Noord-Holland)
werving en selectie (sales en marketing)
1945%
Oryx
BelSimpel
Groningen (Groningen)
webwinkel in mobieltjes en abonnementen
410%
Aanstormend Talent
Funk-e Animations
Rotterdam (Zuid-Holland)
productie van onze uitleganimaties
655%
Diversiteit
Nature’s Pride
Maasdijk (Zuid-Holland)
handel in fruit en groenten
47%
Internationalisering
StudyPortals
Eindhoven (Noord-Brabant)
platform voor internationale studiekeuze
176%
Toekomstvisie
Crossphase
Leiden (Zuid-Holland)
content management en webredactie
505%
Gamechanger
Athom
Enschede (Overijssel)
Ontwikkelaar van ‘Homey’, dat thuisappara- tuur met elkaar verbindt
-
vervolg van de voorpagina
Aeves Bussum is het snelst groeiende bedrijf
Focus op groei
In de drie jaar dat Aeves bestaat is de om- zet substantieel gegroeid. Ook voor 2015 verwacht het bedrijf een goede groei. Van der Vloed: “Het stellen van doelen is be- langrijk voor focus en voor de continuïteit van de organisatie. Om een duurzaam be- drijf te bouwen moet je als bedrijf een kri- tische massa hebben, zowel in omzet als in het aantal medewerkers.” Dat dat vaak in geld uitgedrukt vindt Van der Vloed soms jammer, maar dat is wel de realiteit, ook bij de FD Gazellen Awards. Zelf trekken zij het breder, in de vorm van sociale duurzaam- heid. Zo verzorgt Aeves een aantal keer per jaar voor de gemeente Bussum onder meer inkoop-, verkoop- en sollicitatietrai- ningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
FD Gazellen 2014
In 2014 blijft de teller steken op 331 FD
Alle winnaars op een rij
vervolg van de voorpagina
Gazellen, minder dan de 395 van 2013. De gemiddelde omzetgroei valt echter een stuk hoger uit: met 133% is deze de hoog- ste ooit gemeten sinds het bestaan van de competitie. Wat opvalt is dat het vooral bedrijven in de (maak)industrie en ‘oude economie’ zijn die uit de lijst verdwenen zijn. De dienstverleners en ICT-sector blij- ven domineren in de top 100.
Vier op de vijf FD Gazellen rekenen op een verdere omzetgroei de komende ja- ren. Dat is hoger dan in 2012 en 2013. De gemiddelde groeiverwachting bedraagt 37%, waar dat vorig jaar nog bleek steken op 20% tot 32%. Terwijl een gemiddeld Nederlands bedrijf nauwelijks meer durft te investeren in vernieuwing en innova- tie tijdens de onzekere economische omstandigheden, investeren FD Gazel- len juist volop in de toekomst van hun bedrijf.
Partijenziensamenwerkingzitten, fusie is voorlopig geen optie
Werkkostenregeling
heeftconsequenties
voor het Fietsplan
Als vanaf 1 januari 2015 de werkkostenregeling verplicht wordt gesteld voor bedrijven, heeft dat ook zijn uitwerking op het fietsplan, aangezien de onbelaste vergoedingen en verstrekkin- gen aan werknemers daardoor aan banden worden gelegd. Is de (elektrische) fiets van de zaak dan nog wel interessant?
Hoewel de fiets lange tijd een nogal suf imago heeft gehad en slechts beperkt werd gebruikt voor woon-werkverkeer, omdat veel mensen van mening zijn dat het ‘altijd regent’, is de e-bike gestaag aan een opmars bezig bij de zakelijke gebruiker. Dat is voor een groot deel te danken aan het fietsplan, waarbij de aan- schaf van een fiets tot een bedrag van € 749,- (inclusief btw) niet wordt belast als de fiets voor woon-werkverkeer wordt gebruikt op meer dan de helft van het aantal dagen dat één van de werknemers naar het werk gaat.
Door deze belastingmaatregel met betrek- king tot vrije vergoedingen en verstrek- kingen kunnen werknemers via het bedrijf met gemiddeld 42 procent belastingvoor- deel een nieuwe fiets kopen. Vanaf janu- ari 2015 gaat dat echter veranderen, want volgens de vanaf dat moment verplichte werkkostenregeling heeft de werkgever een vrij beschikbare ruimte van 1,5 pro- cent van de totale fiscale loonsom, die be- steed mag worden aan onbelaste vergoe- dingen en verstrekkingen aan werknemer.
Zij zijn het ermee eens dat samenwer- king nodig is en niets doen geen optie is. Het genoemde eindperspectief van Gedeputeerde Staten dat over drie á vier jaar nog slechts een of twee gemeenten in de regio Gooi & Vecht overblijven, is echter voor geen van de gemeenten een uitgemaakte zaak. Dit laat een woord- voerder van de afdeling communicatie in een reactie weten.
Gemeenten:
nog te vroeg
voor concrete
voorbeelden
“De samenwerking van de drie gemeen- ten binnen de BEL Combinatie is gekozen om een meer slagvaardige ambtelijke organisatie te krijgen. De bestuurskracht- meting van2011 heeft dit bevestigd.” Wat de intensievere samenwerking tus- sen de BEL-gemeenten en Huizen voor ondernemers betekent, daarover doet geen van de partijen een uitspraak. Zij vinden het te vroeg in het proces om con- crete voorbeelden te kunnen geven.
Ook voor de gemeente Huizen is het te vroeg om over een mogelijk fusie te spre- ken. “Een fusie is nu nog geen optie en daarop vooruitlopen is louter speculatie. De raad gaat uit van zelfstandigheid van
Huizen, en in dat opzicht is er momenteel geen draagvlak voor een gedwongen fu- sie,” aldus de woordvoerder. Overigens gaan de Gedeputeerde Staten ook nog niet uit van een fusie, maar zij nemen deze optie wel mee in het bestuurs- krachtonderzoek in 2016.
Samenwerking goede zaak
Marieke Ton, franchisenemer Albert Heijn Blaricum: “Binnen de ondernemersvereni- ging Blaricum is het nog niet een veel be- sproken, maar zelf vind ik het belangrijk om deze discussie te volgen omdat het ons als ondernemers aan gaat.” Ton geeft aan dat ze blij is met de huidige samen- werking tussen de BEL-gemeenten en een intensievere samenwerking met ge- meente Huizen toejuicht. “Huizen is wat sneller en minder conservatief in haar besluitvorming.
Zij ziet verder vooral voordelen in de schaalgrootte en de kennisoverdracht tus- sen gemeenten en ondernemers.
De leden van de ZakenClub Huizen den- ken dat een samenwerking best zal luk- ken, maar zijn wel van mening dat er af- spraken over financiën moeten worden gemaakt. Voorzitter Johan Westland: “De samenwerking is wel een keer gepeild maar ondernemers maken zich zorgen over de financiële consequenties.” West- land doelt hiermee op het grote verschil in de financiële situatie. Huizen is een rijke gemeente en bij de BEL gemeenten ziet het financiële plaatje er toch ‘anders’ uit.


   1   2   3   4   5